Fashion Details

Fashion Details

Location: Thomas Jefferson Memorial, 16 E Basin Dr SW, Washington, DC 20242.

Keywords: engagement photos (5), fashion, louboutins, stilettos, white dress.